Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

abracadabraa
abracadabraa
8962 f1b0 420
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
abracadabraa
5572 e698 420
Nan Goldin Photography
Reposted fromjanealicejones janealicejones vialexxie lexxie
abracadabraa
5358 d6b6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
abracadabraa
9862 aead 420
Reposted fromlambadada lambadada viabreakaway breakaway
abracadabraa
abracadabraa
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
abracadabraa
8950 5a32 420
Reposted fromoll oll viastuckedinsoul stuckedinsoul
abracadabraa
4199 b8ad 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viastuckedinsoul stuckedinsoul
abracadabraa
7379 0619 420
Reposted fromjouet jouet viastuckedinsoul stuckedinsoul
abracadabraa

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viafabulous-lazy fabulous-lazy
abracadabraa
abracadabraa
Reposted frominzynier inzynier viafabulous-lazy fabulous-lazy

November 07 2017

abracadabraa
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaitjen itjen
abracadabraa
abracadabraa
2845 97cc 420
Reposted fromluksfer luksfer vialaluna laluna
abracadabraa
8838 a2d2 420
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
5695 8f09 420

Stockholm, Sweden

Reposted frommilo317 milo317 vialexxie lexxie
abracadabraa
9663 995b 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl