Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

abracadabraa
Reposted fromfriends friends vialaluna laluna
abracadabraa
3324 1cda 420
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialaluna laluna
abracadabraa
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamisery misery
abracadabraa
abracadabraa
6964 883d 420
Reposted fromoll oll viamisery misery
abracadabraa
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamisery misery
abracadabraa
8616 9ec8 420
Reposted fromLoOuu LoOuu viaaynis aynis
7336 1a07 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialaluna laluna
abracadabraa
5354 c190 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaynis aynis
abracadabraa
5217 d3cf 420
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialexxie lexxie
abracadabraa
3862 bc92 420
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
abracadabraa
2970 2422 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viamisery misery
abracadabraa
9822 3aed 420
Reposted fromthegirl thegirl vialaluna laluna
abracadabraa
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viamisery misery
abracadabraa
4168 04a4 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaiblameyou iblameyou
abracadabraa
7028 689c 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viahidingtonight hidingtonight
abracadabraa
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vialexxie lexxie
abracadabraa
2245 d643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
abracadabraa
3678 2af8 420
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
abracadabraa
3677 c73d 420
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl