Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

5738 65d3 420
Reposted fromturquoise turquoise vialexxie lexxie
abracadabraa
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaitjen itjen
abracadabraa
abracadabraa
2845 97cc 420
Reposted fromluksfer luksfer vialaluna laluna
abracadabraa
8838 a2d2 420
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
5695 8f09 420

Stockholm, Sweden

Reposted frommilo317 milo317 vialexxie lexxie
abracadabraa
9663 995b 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
abracadabraa
7373 dfd8 420
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialexxie lexxie
abracadabraa
3636 0dcb 420
Reposted fromdilma dilma vialaluna laluna
abracadabraa
abracadabraa
4558 c007 420
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
2923 9197 420

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
abracadabraa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
abracadabraa
1880 859a 420
Reposted frommsofall msofall vialexxie lexxie
abracadabraa
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viabreakaway breakaway
abracadabraa
6257 7c9d 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viabreakaway breakaway
abracadabraa
0667 3164 420
Reposted fromoll oll viabreakaway breakaway

October 28 2017

abracadabraa
4584 2eb2 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl