Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

abracadabraa

justyouraveragedesi:

Please stop complaining about people’s thick accents. They learned an entire language, allowing them to communicate with you; the least you could do is respect that.

They can't help their thick accents. Also, it's the grammar & vocabulary that counts.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialexxie lexxie
abracadabraa
abracadabraa
W roku 1960 David Latimer założył ogród w butli. W roku 1972 podlał go po raz ostatni i szczelnie zamknął.
Od 40 lat ogród żyje w szczelnie zamkniętym ekosystemie, bez dopływu wody, powietrza ani składników z zewnątrz.
W hermetycznej butli następuje fotosynteza, rotacja składników, owocowanie, rozrost, zamieranie starych i rozkwit nowych roślin.
Nie są wykonywane żadne czynności, a korek nigdy nie jest otwierany.
Reposted fromdranger dranger vialexxie lexxie
abracadabraa
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
abracadabraa
mruu.
Reposted fromtszttszt tszttszt viaxcocainex xcocainex
abracadabraa
3170 cb33 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaxcocainex xcocainex
abracadabraa
9048 c56f
Reposted fromasalluhi asalluhi viaxcocainex xcocainex
4630 5ce7 420
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
1804 ee8b 420

Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir. A perfect night.

Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
6364 bea9 420
Reposted fromunco unco vialaluna laluna
abracadabraa
7138 e479 420
Reposted fromjethra jethra vialaluna laluna
abracadabraa
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viafabulous-lazy fabulous-lazy
1247 9ec5 420

 

Reposted fromtwice twice viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
abracadabraa
0976 bac4
abracadabraa
Reposted fromuhuh uhuh viagoby goby
abracadabraa
9094 942e 420
Reposted fromgosiao gosiao viafabulous-lazy fabulous-lazy
abracadabraa
I okazało się, że to towarzystwo było za słabe, a nie kawa.
abracadabraa
2847 04ff 420
ŁDZ ♥
Reposted fromexistential-puke existential-puke vialaluna laluna
abracadabraa
3805 0e7a 420
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
5672 7e8b 420

The Grand Budapest Hotel [2014]

Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl